The Terms and conditions are posted for the purpose of providing full disclosure to all participants of Locked Escape Rooms. Our desire is to insure the best possible experience for every single person who steps into an Escape Room environment. By making a reservation at Locked Escape Rooms, each client acknowledges his/her and his/her team-mates’ complete acceptance, without  exception, of the general game conditions:

  1. PRICES

1.1- The prices that are listed by Locked Escape Rooms on each game’s page include a maximum of 150 minutes play of our game.

1.2- Locked Escape Rooms reserves the right to modify its prices at any time. Services will be billed according to the rates in effect at the moment the order is placed.

  1. RESERVATIONS

2.1- Availability

All reservations are processed in real time and are subject to availability. The reservation will not be considered final until receipt of a confirmation email from Locked Escape Rooms with the date and time of the reservation.

2.2- Personal data

You are entirely responsible for entering your details correctly on the online booking Form. By submitting the form, you warrant that all details supplied by you are true and accurate. Locked Escape Rooms collects and stores your personal details without disclosing it to any 3rd party and is dedicated to ensure that the privacy of your personal information is protected.

2.3- Confidentiality

By making a reservation, the client certifies that Locked Escape Room games, components, and puzzles are to be regarded as confidential. Any full or partial disclosure or publication to any third party violates Locked Escape Rooms’ business interests.

  1. METHODS OF PAYMENT

Locked Escape Rooms will only accept payment by cash at the location.

  1. WEBSITE

4.1 The website http://www.lockedgent.be is owned and operated by Locked. The company holds the right to amend or vary these Terms and conditions including any of the contents of the website from time to time at its sole discretion without prior notice.

4.2 The Escape Room website is for your personal and non-commercial use. You may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer or sell any information/materials obtained from this website.

  1. INTERNAL REGULATIONS FOR LOCKED ESCAPE ROOMS

5.1 Locked escape rooms are not recommended to those with any heart conditions, hypertension, claustrophobia, epilepsy or similar conditions.

5.2 All items including but not limited to your personal belongings, shall be kept by you at your sole risk. In any event, the Escape Room Owner / Venue Owner including the employees or agents shall not be held liable or responsible for any loss of or damage to your personal belongings.

5.3 Escape Room Owner / Venue Owner including the employee or agent shall not be responsible for any risk for the game. You shall be solely responsible for your personal safety, security, body condition, disease transmission, pregnancy, health condition, while you participate, join, enter, use, play and/or access to our Escape Room Games.

5.4 You undertake to behave, conduct, perform, carry out, execute, achieve and complete the Escape Room Game in accordance to the instruction, command and rules specified by Escape Room Owner / Venue Owner.

5.5 You undertake not to carry or bring any dangerous, harmful or hazardous object into the Site including but not limited to sharp object, explosive items, lighters, weapon or item deemed to be dangerous or harmful to other visitors on the Site.

5.6 You shall not enter the Site under the influence of drugs or classified substances; Escape Room Owner / Venue Owner including the employee or agent shall reserve all rights to decline or refuse your entry to the site.

5.7 Locked Escape Rooms is entitled to charge the guests for any damage, which is intentional or caused by misuse of items.

5.8 Children under the age of 16 have to be accompanied at least by 1 adult per game, children under the age of 9 are not permitted to enter the Game Rooms.

5.9 It is not permitted to smoke inside our escape room games.

Deze voorwaarden hebben als doel u als deelnemer te verstrekken van een duidelijke en volledige openheid betreffende onze Escape Room Games. Onze wens is om de best mogelijke ervaring te bieden aan elke persoon die onze escape rooms betreedt. Door het maken van een reservering bij Locked Escape Rooms, erkent elke klant de volledige aanvaarding van de algemene spel voorwaarden van hem / haar en zijn / haar teamgenoten, zonder uitzondering :

PRIJZEN

1.1- De prijzen die worden weergegeven door Locked Escape Rooms vindt u op de pagina van elk spel en staan u toe ons spel te spelen tot een maximum van 150 minuten.

1.2- Locked Escape Rooms behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen op elk gewenst moment. Diensten worden gefactureerd volgens de tarieven van kracht op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

RESERVEREN

2.1- Beschikbaarheid

Alle reserveringen worden verwerkt in real-time en zijn afhankelijk van beschikbaarheid. De boeking is pas definitief wanneer u een bevestigingsmail ontvangt van Locked Escape Rooms met de datum en het tijdstip van uw boeking.

2.2- Persoonsgegevens

U bent verantwoordelijk voor het correct invoeren van uw gegevens op het online formulier. Door het indienen van het formulier, garandeert u dat alle gegevens door u geleverd waar en accuraat zijn. Locked Escape Rooms verzamelt en slaat uw persoonlijke gegevens op zonder ze openbaar te maken of met derden te delen en staat garant voor de vrijwaring van uw privacy.

2.3- Vertrouwelijkheid

Door het maken van een reservering, bevestigt de klant dat Locked Escape Rooms spelen, componenten en puzzels als vertrouwelijk te beschouwen zijn. Elke volledige of gedeeltelijke publicatie of openbaarmaking aan derden schendt Locked Escape Rooms‘ zakelijke belangen.

BETALINGSWIJZEN

Locked Escape Rooms accepteert alleen betalingen ter plaatse met contant geld of de Locked waardebon.

WEBSITE

4.1 De http://www.lockedgent.be website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Locked. Het bedrijf behoudt zich ten allen tijde het recht voor deze voorwaarden evenals de inhoud van de site  te wijzigen, dit naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving.

4.2 De Locked Escape Room website  is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag niks wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, creëren van afgeleide werken, overdragen of verkopen van de informatie verkregen van deze website.

Intern reglement van LOCKED ESCAPE ROOMS

5.1 Locked Escape Rooms zijn niet aan te raden voor zwangere mensen, mensen met hartfalen, hoge bloeddruk, claustrofobie, epilepsie of soortgelijke aandoeningen.

5.2 Alle items inclusief maar niet beperkt tot uw persoonlijke bezittingen, zullen door uzelf bewaard worden op uw eigen risico. In ieder geval zal de Escape Room eigenaar / Venue eigenaar niet verantwoordelijk worden gehouden voor elk verlies van of schade aan uw persoonlijke eigendommen.

5.3 De Escape Room eigenaar / Venue eigenaar, inclusief zijn werknemer of vertegenwoordiger ‘is niet verantwoordelijk voor eventuele risico’s van het spel. U bent als enige verantwoordelijk voor uw persoonlijke veiligheid, lichamelijke conditie, overdraagbare ziektes, zwangerschap, gezondheidstoestand terwijl u deelneemt, binnen treedt, gebruik maakt, speelt en / of binnenkomt in onze Escape Room Games.

5.4 U verbindt zich ertoe zich te gedragen, zaken uit te voeren en te voltooien in de volledige Escape Room Games in overeenstemming met de instructie, opdracht en de regels gespecificeerd door de Escape Room Games eigenaar / Venue eigenaar.

5.5 U verbindt zich ertoe in de Escape Room Games niet in het bezit te zijn van of met zich mee te dragen: Elk gevaarlijk, schadelijk of giftig voorwerp, waaronder maar niet beperkt tot scherp voorwerp, explosieve voorwerpen, aanstekers, wapens of voorwerpen gevaarlijk of schadelijk geacht voor andere bezoekers van de Escape Room Games.

5,6 U mag de site niet onder de invloed van drugs of verboden substanties betreden; De Escape Room Eigenaar / Venue eigenaar inclusief zijn werknemer of vertegenwoordiger behoudt zich het recht voor uw toegang tot de site in des gevallen te weigeren .

5.7 Locked Escape Rooms is gerechtigd om gasten de kosten aan te rekenen die veroorzaakt zijn door opzettelijk of door verkeerd gebruik van ruimtes of voorwerpen.


5.8 Kinderen onder de leeftijd van 16 moeten worden begeleid door tenminste één volwassene, kinderen onder de leeftijd van 9 jaar zijn niet toegestaan ​​in onze Escape Game Rooms.

Het is niet toegestaan ​​te roken in onze Escape Game Rooms.

Les conditions suivantes vous indiquent clairement les obligations comme participant à notre jeu “escape rooms game”

Notre objectif est d’offrir à chacun la meilleure expérience

Par sa réservation au « locked escape room » chaque joueur reconnait d’accepter –sans exceptions- les conditions générales du jeu pour lui-même et pour son équipe

Prix

  • Vous trouvez les prix mentionnés par « locked escape room » sur la page de chaque jeu qui vous autorise à jouer notre jeu avec un maximum de 150 minutes
  • « Locked escape room » se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment

Les services seront facturés d’après les tarifs en vigueur au moment de la commande.

Réservation

2.1 Disponibilité

Toutes les réservations sont traitées en temps réel et dépendent de la disponibilité

La réservation est seulement définitive après la confirmation par E mail de « locked escape room » indiquant la date et l’heure d votre commande

2.2 Données à caractère personnel

Vous êtes responsable de la déclaration correcte des données lors de l’introduction du formulaire online.

Par le dépôt de ce formulaire vous garantissez que toutes les données sont véridiques, sincères et exactes.

« Locked escape rooms » rassemble et enregistre vos données personnelles sans les rendre public ou les partager avec des tierces personnes ceci afin de garantir votre vie privée

2.3 Caractère confidentiel

Par sa réservation le client reconnaît que les jeux, composants ou puzzles sont confidentiels

Une publication ou divulgation entière ou partielle porte en toutes état de cause atteinte aux intérêts commerciales de » Locked escape rooms »

Modalités de paiement

Locket escape rooms accepte uniquement des paiements sur place avec de l’argent en espèces ( ou comptant keuze) ou un bon de valeur de « Locked »

Website

4.1De htttp://www.lockedgent est la propriété et est exploité par Locked. La société se réserve le droit de modifier ou de corriger, à tout moment – s’il juge nécessaire – le contenu du site et les présentes conditions sans notification préalable.

4.2Le website » Locked escape room » est réservé à votre usage personnel non commerciale.

Ce site Web vous est proposé sous réserve de votre acceptation inconditionnelle des termes, conditions et mentions d’avertissement contenus dans le présent document. Vous ne pouvez utiliser ce site Web qu’à condition de garantir à ce que vous ne l’utiliserez pas à des fins illicites ou interdites comme reproduire, publier, donner en licence , vente de l’information ou des œuvres dérivées obtenus par ce website

Règlement interne de Locked escape rooms

 

5.1 »Locked escape rooms »est à déconseiller pour femmes en ceintes, personnes souffrant de claustrophobie, d’épilepsie, d’ hypertension ou d’ affections similaires.

5.2Toutes les affaires personnelles seront conservées par vous-même et à vos risques. En aucun cas « Escaped room » ne pourra être rendu responsable d’une perte ou dommage à vos biens personnels

5.3 Le propriétaire de l’escape room/ venue , y compris son travailleur n’est d’ aucune façon responsable pour les risques éventuels du jeu

Vous êtes seul responsable pour votre sécurité personnelle , condition physique, maladie transmissible, grossesse ou état de santé dès que vous participez ou que vous entrez dans le » Escape room games »

5.4 Vous vous engagez d’exécuter, d’accomplir la mission et de vous comporter convenablement conformément aux instructions et règles spécifiées par le propriétaire/venue propriétaire de » Escape room games »

5.5. Vous vous engagez à ne pas emporter, ni être en possession de tout objet considéré comme dangereux pour les autres visiteurs de « escape room games projectiles ou explosifs à l’état liquide ou gazeux, des matériaux inflammables, aérosol , produits toxiques, armes ou/et munitions

5.6 Vous ne pouvez entrer dans le site sous l’effet manifeste de l’alcohol, d’une drogue ou de tout autre substance défendue

Le propriétaire de escape room/venue ou son représentant se réserve le droit d’interdire l’accès au site

5.7 » locked » est autorisé à facturer aux participants les frais imputables à l’utilisation abusive d’objets ou d espaces

5.8 Les enfants en dessous de 16 ans doivent être accompagnés au moins par un adulte. Enfants de moins de 9 ans ne sont pas admis

5.9 Il est interdit de fumer dans notre « escape game rooms